Predstavujeme Stratégiu Fairtrade Česko a Slovensko na obdobie 2021 – 2025

Predstavujeme Stratégiu Fairtrade Česko a Slovensko na obdobie 2021 – 2025

Novo publikovaný dokument Stratégia Fairtrade Česko a Slovensko predstavuje okrem vízie, poslania a hodnôt organizácie naše ciele pre nadchádzajúce päťročné obdobie. Štruktúrovali sme ich celkovo do troch cieľových oblastí – prvá z nich sa týka obchodu a spolupráce s partnermi, druhá je zameraná na osvetu a zvyšovanie povedomia o Fairtrade a posledná oblasť sa týka interných cieľov organizácie.

Celou stratégiou sa prelína naše poslanie posilňovať postavenie pestovateľov a pracovníkov z krajín globálneho Juhu tým, že podporujeme a propagujeme etické obchodovanie, a to v spolupráci s obchodníkmi a ďalšími firmami, so štátnou správou a samosprávou a s občianskym sektorom.

V cieľovej oblasti týkajúcej sa obchodu sú konkrétne cieľové hodnoty jednotlivých fairtradových komodít, ktoré by sme chceli v horizonte 5 rokov dosiahnuť. V oblasti týkajúcej sa osvety a zvyšovania znalosti Fairtrade sa zameriavame na prácu s médiami, sociálnymi médiami a tiež po prvýkrát obsahuje inovatívne projekty, ako je napr. tvorba audiovizuálnych materiálov či spolupráce so známymi osobnosťami. Do tejto oblasti spadá aj rozvoj kampane Fairtradové mestá a organizácia aktivít v regiónoch. V poslednej časti – budovanie kapacít organizácie – zhŕňame interné ciele a tiež plánujeme príležitosti pre spoluprácu s ďalšími partnermi.

V každej cieľovej oblasti sú vymenované ciele, ktoré sú konkrétne, merateľné a ukotvené v čase a ich dosahovanie budeme pravidelne vyhodnocovať.

Stratégiu pre roky 2021 – 2025 sme pripravovali od januára 2020, keď prebehlo prvé facilitované stretnutie tímu a tiež členov a členiek správnej rady s cieľom vybrať hlavné smery a ciele novej stratégie a prediskutovať ďalšie smerovanie. V priebehu roka potom prebiehali stretnutia jednotlivých pracovných skupín, ktoré vyberali hlavné ciele a ďalej ich rozpracovávali. Po prvýkrát bol návrh novej stratégie predstavený valnému zhromaždeniu v júni a od zástupcov a zástupkýň členských organizácií boli zhromaždené ďalšie podnety, ktoré pracovné skupiny ďalej zapracovávali. Na jeseň z toho vznikol ucelený dokument.

Stratégia Fairtrade Česko a Slovensko je určená všetkým partnerom a donorom, ktorí takto môžu získať ucelený prehľad o ďalšom smerovaní Fairtrade ČS.

 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a prajeme inšpiratívne čítanie.

Tím Fairtrade Česko a Slovensko