Ochrana osobných údajov

Potvrdením nižšie udeľujem súhlas organizácii Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. (ďalej len Prevádzkovateľ) so spracovaním osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a za ďalej uvedených podmienok.

Prevádzkovateľ môže spracovať tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt, názov reprezentovanej právnickej osoby a jej kontaktné a identifikačné údaje, a to počas 3 rokov od udelenia súhlasu.

Spracovanie vyššie uvedených údajov sa vykonáva na účely rozosielania elektronického spravodajcu, informácií o novinkách v oblasti fair trade a pozvánok na osvetové a vzdelávacie akcie usporadúvané či priamo podporené Prevádzkovateľom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek vziať späť, buď prostredníctvom tlačidla opt-out v elektronickom spravodajcovi, alebo zaslaním krátkej správy na adresu info@fairtrade-cesko.cz.

Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ a ďalej ním poverení spracovatelia, ktorí zaisťujú technické riešenia pre prevádzkovateľa. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si kópiu týchto údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, máte právo na prenositeľnosť údajov a máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

Poznámka: ide o preklad českej verzie informácie a spracovanie osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.